1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wydawnictwo Muzyka Odnaleziona zarejestrowane pod nazwą WMO Małgorzata Bieńkowska z siedzibą w Warszawie przy Al. Szucha 16 lok. 24, 00-582 Warszawa, NIP 526-159-37-34, REGON 141144050

2. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub dokonywania zakupów w naszym sklepie na stronie internetowej muzykaodnaleziona.pl, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie.

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Wydawnictwo Muzyka Odnaleziona?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

  • umożliwienia zakupów w naszym sklepie na muzykaodnaleziona.pl
  • obsługi reklamacji w związku z zakupami w naszym sklepie na muzyka odnaleziona.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z Twoimi zakupami w naszym sklepie na muzykaodnaleziona.pl

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wydawnictwa Muzyka Odnaleziona, którym jest przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

  • adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, hasło serwisu (dla założenia konta w naszym sklepie na muzykaodnaleziona.pl),
  • adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania (dla dokonania zakupów w naszym sklepie na muzykaodnaleziona.pl bez zakładania konta).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonywać zakupów w naszym sklepie na muzykaodnaleziona.pl.

5. Jakie masz uprawnienia wobec Wydawnictwa Muzyka Odnaleziona w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania ich oraz żądania usunięcia Twoich danych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Wydawnictwo Muzyka Odnaleziona, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, także wtedy, gdy przetwarzanie ich odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zostają udostępnione podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają nam obsługę usług płatniczych (przelew tradycyjny – bank ING Bank Śląski, przelewy on-line – Przelewy24) oraz pocztowe (Poczta Polska). Poniżej znajdziesz linki do ich informacji o przetwarzaniu danych osobowych

obowiązek informacyjny ING Bank Śląski

obowiązek informacyjny Przelewy24

obowiązek informacyjny Poczta Polska

Udostępniamy je też firmie CONTE (usługi księgowe) oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu – gdy wystawiamy faktury na zakup. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Strona internetowa muzyka odnaleziona.pl może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od Wydawnictwa Muzyka Odnaleziona i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla Twojej wygody i informacji. Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, radzimy więc je sprawdzić, jeśli odwiedzasz jakiekolwiek strony z linków. Wydawnictwo nie ma kontroli nad tym, jakie informacje są dostarczane przez te strony albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiegokolwiek inne działania tych stron.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych – maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Muzyka Odnaleziona zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

9. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 
Z pozdrowieniami

Wydawnictwo Muzyka Odnaleziona

Małgorzata Bieńkowska

biuro@muzykaodnaleziona.pl

Tel +48 668 375 833

napisz do nas

Not readable? Change text. captcha txt
Share This